Biến Dòng Đo Lường MCT Đỏ 2500/5A CL1.0 15VA Master (Loại Vuông)